top of page

2023年活動照片

202311月財富管理講座台北
202311月財富管理講座台南
202311月財富管理講座台中
202311月財富管理講座高雄
202311月理監事大會
202305月倍增資產講座高雄
202306不動產傳承專班台北
202305月倍增資產講座台北
202306月倍增資產講座台中
202306不動產傳承專班高雄
bottom of page